Joogivee kvaliteedinäitajad

Põhjavee kasutamine joogivee tarbeks Haapsalu linnas

Elanike ja ettevõtete joogiveega varustamine toimub Haapsalu linnas ja endises Ridala vallas (Uuemõisa ja Paralepa
alevikud ning Kiltsi ja Valgevälja külad) kahe erineva põhjaveekogumi baasil. Nendeks on ordoviitsium-kambrium
(edaspidi: O-E) ja kambrium-vendi (edaspidi: E-V)

Iseloomustavad näitajad O-E E-V
Lasumissügavus 150…200 m 250…300 m
Toodang 16 m3/h 50 m3/d
Veejuhtivus 80 m2/d 550 m3/d

 

Põhjavee tarbevaru Haapsalu linna  ja Uuemõisa aleviku põhjaveekogumites

Põhjavee tarbevaru (m3/d) kuni 2020. aastani  kinnitati Keskkonnaministri 22.05.1996 .a. määrusega nr 33.

Põhjaveekogumi nimetus Haapsalu Uuemõisa
O-E 1350 500
E-V 8900 1000

 

Põhjavee kasutamine joogivee tarbeks Haapsalu linnas, Noarootsi -, Lääne-Nigula – ja Vormsi vallas

Haapsalu Veevärk AS osutab veeteenust nimetatud omavalitsustes ehk täpsemalt- Jõõdre ja Panga küla, Lääne-Nigula  (Linnamäe küla, Taebla alevik, Palivere alevik, Risti alevik, Piirsalu küla, Pürksi ja Sutlepa külad) ja Vormsi (Hullo küla) vallas.  Nendes on lisaks eelnimetatud põhjaveekogumitele kasutuses ka silur-ordoviitsiumi (edaspidi: S-O) põhjaveekogum.

 

Puurkaevud joogivee ammutamiseks Haapsalu linnas 

Elanike ja ettevõtete joogiveega varustamine toimub Haapsalu linnas  ja endises Ridalas vallas (Uuemõisa ja Kiltsi alevikud ning Kiltsi ja Valgevälja külad) 10 puurkaevu baasil. 5 puurkaevu kasutavad E-V põhjaveekogumit ja 5 puurkaevu O-E põhjaveekogumit.

 

Puurkaevud joogivee ammutamiseks Haapsalu linnas, Lääne-Nigula ja Vormsi vallas

Omavalitsus Põhjaveekogum Asukoht/arv
Haapsalu linn S-O Jõõdre /1; Panga /2
Lääne-Nigula S-O Linnamäe /2
Lääne-Nigula O-E Pürksi /1
S-O Sutlepa/1
Lääne-Nigula S-O Palivere /1
O-E Palivere/2
Lääne-Nigula E-V Risti /1
O-E Risti/1
S-O Piirsalu/1
Vormsi S-O Hullo/1


Veetöötlusjaamad Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas.

Põhjavee kvaliteet ei ole piisav, et suunata seda läbi ühisveevärgi tarbijale. Enne peab põhjavesi läbima veetöötlusjaama (edaspidi: VTJ), millede abil vajadusel eraldatakse kas  liigne raud ,fluoriidid või lahustunud gaasid. Põhjavett täiendavalt aereeritakse , mis aitab veel säilitada värskuse kogu teekonnal tarbijani.

Veetöötlusjaamad on valminud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel aastatel 2008-2009.

Omavalitsus/VTJ nimetus Töödeldav näitaja
Haapsalu/Tööstuse Raud
Haapsalu/Kastani Raud
Haapsalu/Kaluri Raud
Haapsalu linn /Uuemõisa alevik Raud
Haapsalu linn /Panga kooli Raud
Haapsalu linn /Panga keskus Raud
Haapsalu linn/Jõõdre küla Raud
Lääne-Nigula/Risti alevik Vahtra tn Raud
Lääne-Nigula/Palivere alevik Kingu tn (2 tk) Raud
Lääne-Nigula/Linnamäe küla Raud, flouriidid
Lääne-Nigula/Pürksi küla Raud
Vormsi/Hullo küla Lahustunud gaasid


Joogivee kontrollikavad

Joogivee kontrollikava on vee-ettevõtjale aluseks enesekontrolli tegemiseks, et tagada kõigile tarbijatele nõuetekohane joogivesi. Kontrollikava alusel teostatakse joogivee tava-ja süvakontrolli. Kontrollitakse põhjavee kvaliteeti ning joogivee näitajaid tarbija juures. Kontrollikava on kooskõlastatud Terviseameti Haapsalu bürooga.

Terviseameti Lääne talituse Haapsalu esindus kooskõlastas 02.12.2015 .a. Joogivee kontrollikava aastateks  2016-2026. Nimetatud kontrollikava hõlmab kõiki Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas asuvaid  ühisveevärke.

Joogivee kvaliteet

Kontrollikava alusel võetud veeproovidest tehtud laborianalüüsid  näitavad, et vee-ettevõtja poolt toodetud joogivesi vastab kehtivatele nõuetele (mikrobioloogilised  ja keemilised näitajad).

Haapsalu Veevärgi teeninduspiirkondades on enamiku (väikeste eranditege) asulate vee karedus 2….3 mg-ekv/l.

Kuna paljud kodumasinate tootjad kasutavad vee kareduse esitamisel teisi maailmas tunnustatud mõõtühikuid, siis lisame tabeli 2, milles on mõõtühikud juba teisendatud vastavalt Haapsalu Veevärgi teeninduspiirkonnas kasutatavale veele.

Vee karedus teistes tunnustatud mõõtühikutes:

 

 mg –ekv/l DH (GER) оClark (UK) Ppm (USA) mmol/l
  2…3  5,6…8,4 7…10,5  100…150  1…1,5

Joogivee kvaliteedi kohta leiab täiendavaid vastused Terviseameti kodulehelt, seal on joogiveeproovide vastused kogu Eesti ja sealhulgas ka Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkonna kohta.. Lehekülje aadress on:  http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV