Õigusaktid

Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas kehtestatud õigusaktid:

Haapsalu linna ÜVK liitumise eeskiri

Haapsalu linna ÜVK kasutamise eeskiri

Vormsi valla ÜVK kasutamise ja liitumise eeskiri

Lääne-Nigula valla ÜVK kasutamise eeskiri

Lääne-Nigula valla ÜVK kasutamise eeskirja Lisa 1

Lääne-Nigula valla ÜVK liitumise eeskiri

Liitumistasude arvutamise metoodika.

 

Riiklikult kehtestadud õigusaktid:

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349002   – Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010026 – Mõõteseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011027  – Kohustuslikele metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas  täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad.