HVV AS lao- ja büroohoone küttesüsteemi üleviimine reoveeküttesüsteemile

Haapsalu Veevärk AS küttesüsteemi ehitustööd

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 9.06.2015 koosolekul toetada Haapsalu Veevärk AS projekti “Haapsalu Veevärk AS lao- ja büroohoone küttesüsteemi üleviimine reoveeküttesüsteemile” taotlust „Keskkonnakorraldus” programmist.

Projekti nimetus: Haapsalu Veevärk AS lao- ja büroohoone küttesüsteemi üleviimine reoveeküttesüsteemile

Keskkonnaprogrammi nimetus: Keskkonnakorraldus

Projekti perioodi: 01.2016 kuni 07.2016

Projekti eesmärk: Soojavarustuse saamiseks hakatakse kasutama reovett. Tulemuseks peale projekti elluviimist väheneb elektrienergia tarbimine 95%.

Ehitustööde lühikirjeldus: Käesoleva projekti raames lahendatakse Haava tn 32 büroohoone küttesüsteem soojuspumpade baasil. Soojuspumbad saavad soojuse Haava 21 reoveepuhasti reovee soojusest. Selleks ehitatakse reoveepuhastile soojusvaheti, mille abil suunatakse soojus Haava 32 büroohoone soojussõlme soojuspumpadeni. Samuti lahendatakse Haava 32a kinnistu ühe garaaži küttesüsteem eelnevalt mainitud soojavarustuse baasil.

Projekti mõju keskkonnaseisundile: Positiivne mõju keskkonnaseisundile väljendub läbi vähenenud elektrienergia (118750 kw) vajaduse hoone kütmiseks ja vajaliku koguse sooja vee saamiseks. Elektrienergia kokkuhoiuga seoses vajatakse vähem toorainet (põlevkivi), et elektrienergiat toota. See omakorda vähendab kaevandamisel tekkiva ärapumbatava heitveehulka ning tekkivate jäätmete (ka ohtlike jäätmete) kogust. Lisaks tekib vähem aherainet, mis kaasneb alati mõne maavara kaevandamisega. Kindlasti võib positiivse faktorina esile tuua elektrienergia tootmisel tekkivate erinevate keemiliste ühendite vähenemise, mida paisatakse välisõhku elektrijaamade korstnatest.

Projekti mõju keskkonna arengukavade täitmisele: Käesoleva projekti realiseerimine ja täitmine aitab täita arengukava „Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030“ eesmärke, mis on antud eelnimetatud arengukava peatükis 5.3- Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet.

 

PROJEKTI HANKEPLAAN

Projekti elluviimiseks korraldatakse järgmiseid hankeid:

Hange nr 1. Lihthange „Haapsalu Veevärk AS lao- ja büroohoone küttesüsteemi üleviimine reoveeküttesüsteemile“ ehitustööd.

Riigihanke viitenumber on 169219

Hankeleping nr 2.1-20/147(2) sõlmiti 14.01.2016 TJ Hooldus OÜ-ga

 

Hange nr 2. Lihthange „Haapsalu Veevärk AS lao- ja büroohoone küttesüsteemi üleviimine reoveeküttesüsteemile. Omanikujärelvalve teenuse osuta mine“

Riigihanke viitenumber on 169607.

Käsundusleping nr 147 sõlmiti 15.01.2016 Tallinna Linnaehituse AS-iga

Ehitustööd lõppesid juuni 2016.a.

 

20160429_100134 20160429_100126 20160411_15194220160408_08595220160408_085930 20160429_100219 20160408_08594520160408_085924 DSC_084920160613_091111 20160517_091854 20160510_084013 20160510_08593420160510_08390820160505_092013 20160505_09195820160509_143358 20160706_102903