Veemõõdusõlm

Haapsalu Veevärk AS on kehtestanud tehnilised tingimused veemõõdusõlmedele.

HVV tehnilised tingimused veemõõdusõlmele

Veemõõdusõlme skeem

 

Stendil asetsev näidis veemõõdusõlmest 

 

Klient kohustub välja ehitama Haapsalu Veevärk AS-i (edaspidi Teenuse osutaja) poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nõuetekohase veemõõdusõlme, peale mida paigaldab Teenuse osutaja kliendile oma veearvesti tasuta.  Korrektse arvesti paigaldamisega ja plommimisega kaob kliendil kohustus pidada arvestust veearvesti taatlustähtaja üle ning puudub kohustus maksta veearvesti remondi, taatlemise, vahetamise ja plommimise eest.

Vastavalt seadusandlusele vahetab Teenuse osutaja taatlustähtaja saabudes veearvestid välja.

Veearvesti taatlustähtaeg on määratud Majandus-ja Kommunikatsiooniministri määrusega, milleks on 5 aastat.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011027

 

(vt. lisa: Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu sõltuvalt nende kasutusalast ja nõuded mõõtevahenditele ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad)

Juhul kui klient soovib veearvesti vahetust enne taatlustähtaja lõppu ja tellitud ekspertiisi tulemustes ei tuvastata seaduses lubatud mõõtehälbe ületamist, jäävad ekspertiisi ja veearvesti vahetusega kaasnevad kulud kliendi kanda.

Teenuse osutaja ei asenda mõõteseadmeid ega sulgurplomme tasuta, kui viimaste purunemine on tingitud kliendi hoolimatusest või õnnetusjuhtumi läbi.

 

Kauglugemisel põhinevad veemõõtjad

Haapsalu Veevärk AS (edaspidi Teenuse osutaja) paigaldab ainult mõõtjaid, mis on kauglugemise valmidusega. See tähendab, et peale lisaseadmete paigaldamist mõõtjale, ei lasu kliendil enam kohustust meile veenäite ise teatada. Lisaseadmeid paigaldab ainult Teenuse osutaja ja näidu teatamise kohustus kaob Teenuse osutaja suulisel või kirjalikul kinnitamisel. Peale seadmete paigaldamist hakkab automaatikaseade fikseerima veenäite kuu viimase päeva seisuga, mille alusel esitatakse kliendile arve.

Haapsalu Veevärk AS-i võrguala ei ole veel täielik ning selle tõttu ei ole kõigile võimaldatud automaatset veenäidu lugemist. Kliente teavitatakse eraldi, kui vastavas piirkonnas on võimekus tekitatud. Lisaseadmed paigaldatakse kliendile tasuta.

Tehnilised andmed:

Saatja töösagedus : 868 MHz (vabasagedus);

Võimsus: 20 mW;

Toide: 3,8V Li-SOCl2 (liitium) patarei, ~230V seinatoite vajadus puudub.

Ühenduvuskaugus: kuni ~500m vastuvõtukeskusest

NB! Seadmete hooldust teostab ainult AS Haapsalu Veevärk. Seadme või selle osade tahtlikul või tahtmata rikkumisel on Teenuse osutajal õigus esitada kahjunõue hävinenud vara ulatuses.