ÜF Matsalu projekt

AsendiplaanProjekti piirkonna asendiplaan

Lühiülevaade Projektist

Töid teostati seitsmes omavalitsuses: Haapsalu linnas ja Ridala, Risti, Taebla, Oru, Noarootsi, Vormsi vallas.

Projekt jaotati kolmeks ehitustööde etapiks. II etapp jaotati omakorda kolmeks osaks ning III etapp kümneks osaks. Lisaks projekteerimishange, garaaž-laomajandi rekonstrueerimishange, kanalisatsiooni survepesuauto hange ja 3 järelevalvehanget.

 

 

1.Projekteerimishange kuulutati välja 13.06.2005.a. Projekteerimistööd lõpetati 28.02.2007.a.

 

2. Ehitustööde I etapi riigihange kuulutati välja 15.08.2005.a Ehitustööd lõpetati 20.11.2006.a. Ehitati kokku 9,3 km uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke ja 2 uut reoveepumplat. Töid teostati Risti vallas, Ridala vallas ja Haapsalu linnas

Ristil ehitati 2 km veetorustikke koos 36 uue vee liitumispunktiga, 2 km kanalisatsioonitorustikke koos 34 liitumispunktiga ning reoveepumpla.

Paralepas ehitati 2,2 km veetorustikke koos 46 uue liitumispunktiga, 1,9 km kanalisatsioonitorustikke koos 47 liitumispunktiga ning reoveepumpla SPS-27.

Haapsalus ehitati 0,46 km veetorustikke koos 41 liitumispunktiga ja 1,1 km kanalisatsioonitorustikke koos 32 liitumispunktiga.


3.Ehitustööde I etapi järelevalve kuulutati välja 17.08.2005.a.

 

 

 

 

 

 

4. Kanalisatsiooni survepesuauto riigihange kuulutati välja 07.12.2005.a. Tarnija andis auto Tellijale üle 16.11.2006.a. Sellel hankel Euroopa Liidu vahendeid ei kasutatud.

 

5. Haapsalu Veevärk AS garaaž-laomajandi rekonstrueerimistööde leping maksumusega 112 821 eurot allkirjastati 10.02.2006.a. Tööd lõpetati tähtaegselt 22.06.2006.a.

 

6. Ehitustööde II etapi järelevalve riigihanke  avatud pakkumine kuulutati välja 18.12.2006.a. ning pakkumiste avamine toimus 16.01.2007.a. Leping sõlmiti 22.05.2008.a. Tööd lõpetatati 2009 aasta lõpus.

 

7. Ehitustööde II etapi riigihange kuulutati välja 2007.a. jaanuaris ning pakkumiste avamine toimus 09.05.2007.a. Laekus kolm pakkumist. Hindamiskomisjoni otsusega 05.06.2007 lükati kõik pakkumised tagasi, kuna vastavaks tunnistatud pakkumine ületas hankelepingu eeldatavat maksumust. Järgnevalt tegime hankedokumentidesse muudatuse, kus hange jaotati kolmeks osaks ning korraldasime uue väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse. Kvalifitseerunud taotlejate (kokku kuus ettevõtet)  korrigeeritud pakkumuste esitamise tähtaeg oli 13.03.2008.a. Hindamiskomisjoni otsusega 13.03.2008.a. tunnistati edukaks kõige madalama maksumusega korrigeeritud pakkumuse esitanud pakkuja pakkumine.

 

OSA 1 – Haapsalu linna vee- ja kanlisatsioonitorustike ehitustööd: Leping sõlmiti 22.05.2008.a. Projekti raames ehitati 0,74 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke koos 7 uue liitumispunktiga, 1,62 km kanalisatsiooni survetorustikke ja 1,71 km veetorustikke koos 5 uue liitumispunktiga.

 

 

 

 

 

OSA 2 – Haapsalu linna kolme joogiveepumpla ja Ridala valla Panga küla ühe joogiveepumpla rekonstrueerimistööd. Leping sõlmiti 22.05.2008.a.

Lepingu raames teostati alljärgnevad tööd:

Kastani veehaare – rajati veetöötlusjaam tootlikkusega 480 m³/d, puurkaevu (20 m³/h) rekonstrueerimine, reservuaari (200 m³) rekonstrueerimine, rajati II astme pumpla;

 

 

 

 

Kaluri veehaare – rajati veetöötlusjaam tootlikkusega 960 m³/d, 2 puurkaevu rekonstrueerimine (15 m³/h ja 40 m³/h), rajati reservuaarid (2×125 m³) ja II astme pumpla;

 

 

 

 

Kagu veehaare – rajati veetöötlusjaam tootlikkusega 1400 m³/d ning reservuaarid (2×1000 m³), 5 puurkaevpumpla rekonstrueerimine (3×40 m³/h ja 2×15 m³/h), rajati II astme pumpla;

 

 

 

 

Panga kooli veehaare – rajati veetöötlusjaam tootlikkusega 11,2 m³/d, puurkaevpumpla rekonstrueerimine (3 m³/h); Panga veehaare – rajati veetöötlusjaam tootlikkusega 120 m³/d, puukaevpumpla rajamine (5 m3/h).

OSA 3 – Haapsalu linna reoveepuhasti rekonstrueerimistööd. Leping sõlmiti 29.05.2008.a. Rekonstrueerimistööd sisaldasid mudakäitluse ja lämmastikuärastuse parendamist.

 

 

 

 

8.  Ehitustööde III etapi riigihange kuulutati välja 11.01.2008.a. Hange jaotati kümneks osaks. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 30 aprill 2008.a. Pakkumuste hindamisel selgus, et viie osa pakkumused ületavad Hankija võimalusi ja nendes osades olime sunnitud tegema kärpeid ning pakkujad esitasid oma korrigeeritud pakkumused. Hindamiskomisjoni otsustega tunnistati edukaks kõige madalama maksumusega  pakkumused.

OSA 1 – Haapsalu linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd. Leping sõlmiti 31.07.2008.a.. Projekti raames ehitati ja rekonstrueeriti 3,64 km veetorustikke ja 6,82 km kanalisatsioonitorustikke. Ehitati 79 uut kanalisatsiooni ja 35 vee liitumispunkti, 74 kanalisatsiooni ja 60 vee liitumispunkti rekonstrueeriti. Tööd lõpetati ja üleandmise-vastuvõtmise akt vormistati 17.11.2009.a.

OSA 2 – Haapsalu linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd. Leping sõlmiti 31.07.2008.a. Ehitati ja rekonstrueeriti 4,47 km veetorustikke koos 88 liitumispunktiga ja 4,39 km kanalisatsioonitorustikkekoos 93 liitumispunktiga. Tööd lõpetati 17.11.2009.a.

OSA 3Uuemõisa, Paralepa, Valgevälja ja Kiltsi vee- ja kanalisatsioonirajatised. Leping  04.07.2008.a Projekti raames ehitati ja rekonstrueeriti 4,69 km veetorustikke koos  56 liitumispunktiga (35 uut) ,  3,89 km isevoolseid  kanalisatsioonitorustikke koos 56 liitumispunktiga (37 uut), 1,42 km kanalisatsiooni survetorustikke, ehitati 2 uut reoveepumplat, üks reoveepumpla rekonstrueeriti. Tööd lõpetati ja üleandmise-vastuvõtmise akt vormistati 21.10.2009.a.


OSA 4Uuemõisa joogiveepumpla BW 20 rekonstrueerimistööd.

Leping sõlmiti 04.07.2008.a. Rekonstrueeriti puurkaev-pumpla võimsusega 20m3/h. Tööde käigus rekonstrueeriti olemasolev pumpla hoone, paigaldati veetöötlusseadmed ja pumpla juhtimise automaatikaseadmed. Tööd lõpetati ning üleandmise-vastuvõtmise akt vormistati 23.09.2009.a.

OSA 5 – Noarootsi valla Pürksi asula vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine: Lleping sõlmiti 16.10.2008.a. Ehitati ja rekonstrueeriti 3,36 km veetorustikke koos 19 liitumispunktiga, 3,63 km kanalisatsioonitorustikke koos 19 liitumispunktiga, 3 reoveepumplat, rekonstrueeriti puurkaev-pumpla võimsusega 16m3/h koos veetöötlusega ja reoveepuhasti võimsusega 75 m3/d. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt vormistati 05.11.2009.a.

 

 

 

 

OSA 7 – Oru valla Linnamäe asula vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine: Leping sõlmiti 11.11.2008.a. Ehitati  2,63 km veetorustikke koos 36 liitumispunktiga (12 uut), 2,96 km kanalisatsioonitorustikke koos 38 liitumispunktiga (14 uut), 3 reoveepumplat, rekonstrueeriti puurkaev-pumpla võimsusega  40m 3/d koos veetöötlusega ja reoveepuhasti võimsusega 75m3/d (tüüp AS-ANACOMB 500).

Tööd lõpetati ning vastuvõtuakt vormistati 01.02.2010.a.


 

 

OSA 10 – Ridala valla Jõõdre ja Panga küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine: Leping sõlmiti 04.07.2008.a.

Jõõdres ehitati ja rekonstrueeriti 1,91 km veetorustikke koos 25 liitumispunktiga (2 uut), 3,02 km kanalisatsioonitorustikke koos 27 liitumispunktiga (3 uut), 2 reoveepumplat,  rekonstrueeriti puurkaev-pumpla võimsusega 28 m3/d koos veetöötlusega ja reoveepuhasti võimsusega 30 m3/d.

 

 

Panga külas ehitati ja rekonstrueeriti 1,87 km veetorustikke koos 21 liitumispunktiga (4 uut) ja 0,70 km kanalisatsioonitorustikke koos kahe uue liitumispunktiga ning rekonstrueeriti joogiveepumpla võimsusega 5 m3/h (28 m3/d).

Tööd lõpetati 26.02.2010.a.

 

 

 

 

OSA 11 – Risti valla Risti asula vee- ja kanlisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine: Leping sõlmiti 17.10. 2008.a. Ristil ehitati ja rekonstrueeriti  5,43 km veetorustikke koos  115 liitumispunktiga, 4,39 km kanalisatsioonitorustikke koos 115 liitumispunktiga, üka reoveepumpla, rekonstrueeriti puurkaev-pumpla võimsusega 10 m3/h

Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt vormistati 28.01.2010.a.


 

 

 

OSA 14 – Taebla valla Palivere asula vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine: Leping sõlmiti 17.10.2008.a.

Paliveres ehitati  ja rekonstrueeriti 3,0 km veetorustikke koos 56 liitumispunktiga, 5,3 km kanalisatsioonitorustikke koos 69 liitumispunktiga, 5 reoveepumplat, rajati olemasolev puurkaev-pumpla tootlikkusega 8 m3/h koos veetöötlusega  ning  rekonstrueeriti reoveepuhasti. Reoveepuhasti tüüp AS-VARIOcomp D 1200B,  puhastile juhitava reovee vooluhulk võib olla kuni 180 m3/d

Töödüleandmise-vastuvõtmise akt vormistati 28.01.2010.a.


 

 

OSA 18 – Vormsi valla Hullo küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine: Merko Ehitus AS, leping sõlmiti 19.11.2008.a. maksumusega 231 624,79 eurot.

Hullos ehitati ja rekonstrueeriti 1,07  km veetorustikke koos 21 liitumispunktiga ja 0,53 km kanalisatsioonitorustikke koos 15 liitumispunktiga,  rekonstrueeriti puurkaev-pumpla võimsusega 8 m3/h. Tööde vastuvõtuakt vormistati 11.06.2009.a.

9. Ehitustööde III etapi järelevalve riigihange avaldati 08.05.2008.a. Leping 15 juulil 2008.a.  Tööd lõppesid koos ehitustööde lõpetamisega.

Projekti tulemusena on paranenud inimeste elukvaliteet. Uute vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine Projekti raames annab paljudele inimestele võimaluse liituda Projektipiirkondades ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ning tarbida puhast ja kvaliteedinõuetele vastavat joogivett. Veetorustike rekonstrueerimine ja uute rajamine on aidanud vähendada veekadusid, mille tulemusena kasutatakse ratsionaalsemalt põhjavee veevarusid, tänu millele on võimalik teenuse osutamine väiksemate kuludega. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja uute rajamine võimaldas vähendada reovee lekkimist pinnasesse, pinnavee imbumist kanalisatsioonitorustikku ning suurt reostusohtu kujutavate kogumiskaevude kasutamist. Tänu sellele vähenevad inimeste terviseriskid, on võimalik efektiivsemalt majandada reoveepumplaid ja reoveepuhasteid ning kaitsta põhjavett reostuse eest.

 

Inimeste elukvaliteet on paranenud.  Uute vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine käesoleva projekti raames annab võimaluse elanikel liituda ühisvee- ja kanalisatsiooniga.

Uute veetorustike rajamine on aidanud vähendada veekadusid, mille tulemusel kasutatakse ratsionaalsemalt veevarusid.

Kanalisatsioonitorustike rajamine võimaldab vähendada terviseriske, majandada  efektiivsemalt reoveepuhasteid ja kaitsta põhjavett reostuse eest.

Veepuhastusjaamade ehitamine lõi Haapsalu linnas, Uuemõisa, Paralepa, Risti, Linnamäe, Palivere, Pürksi, Jõõdre, Panga ja Hullo asulates  inimestele võimaluse tarbida puhastatud joogivett ja vähendada seega terviseriske. Vähenenud on ka agressiivsete ühendite sattumine joogiveetorustikku ning seega pikeneb nende kasutusiga ja ka vee kvaliteet.

Sisuliselt uued reoveepuhastid ehitati Pürksi, Linnamäele, Paliverre, Jõõdresse millega loodi võimalus reovee puhastamiseks, kuna vana puhastid oli täielikult amortiseerunud ja loodusesse lasti sisuliselt puhastamata  reovett. Haapsalu linna reoveepuhastil täiustati mudakäitlust ja lämmastikuärastust ning juhtimissüsteemi. Nõuetekohase jääkmuda käitlemise süsteemi loomisega ja käitlemise tagamisega (veetustamine, kogumine, transportimine, komposteerimine) loodi võimalus looduse paremaks säästmiseks ja terviseriskide vähendamiseks.

Puhastite süsteemid on paremini kontrollitud ja juhitud, mis võimaldab vähendada looduse reostamise riske ja efektiivsemalt majandades rakendada mõistlikke teenuse tariife.