Haapsalu ning Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine

Projekti nimetus: Haapsalu ning Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine
KIK taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr: 17.05.2016  nr 1-25/81
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2014-2020.7.01.16-0008
Projekti lõppkuupäev 30.06.2018
KIKi projektikoordinaator: Tiiu Noormaa
Projekti piirkond: Haapsalu linn ja Uuemõisa alevik, Läänemaa
Projekti eesmärgiks on Haapsalu reoveekogumisalal tagada vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Projekti tulemusena paraneb joogivee kvaliteet ja vähenevad oluliselt veekaod, reostuskoormused ja infiltratsioon reoveepuhastitesse.

 

 

PROJEKTI NR 2014-2020.7.01.16-0008 HANKEPLAAN

Projekti elluviimiseks korraldati alljärgnevad hanked:

Hange nr 1. Avatud riigihange „Haapsalu ning Uuemõisa vee – ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine“ Ehitustööde VII etapi projekteerimis-ehitustööd.
Riigihanke viitenumber on 174961
Välja kuulutatud 21.06.2016.a.
Projekteerimis-ehitustööde lepingu algus 10.08.2016 ja lõppes 10.10.2017

Ehitustööd lõpetati 10.10.2017, mille käigus rekonstrueeriti 2 km survekanalisatsioonitorustikku, 3,5 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 4,8 km veetorustikku. Ehitati 0,3 km survekanalisatsioonitorustikku, 0,2 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 0,3 km veetorustikku.
Reoveepuhastis asendati amortiseerunud võred kaasaegsetega ning parendati reovee pealevoolu võredele. Selle tulemusel töötavad uued võred tasakaalustatud koormusel ning on oluliselt efektiivsemad. Liivapüünises asendati varasem aeratsioon uuega, rekonstrueeriti liiva kaabid ning paigaldati uued liivapulbipumbad. Lepingu raames asendati veel amortiseerunud peapumpla pumbad ning biopuhasti hapnikuvabade tsoonide segurid. Reoveepuhasti torutööde käigus parendati väljaviigutorustiku profiili, loodi võimalus puhastist väljuva vee biotiikidest mööda juhtimiseks ning täiendati puhasti puhta vee torustikku. Biotiikide rekonstrueerimise käigus eemaldati sealt aastakümnetega kogunenud muda ning parendati tiikide töö profiili – kaks tiiki ühendati. Väiksematest töödest – paigaldati uus koagulandi dosaatorpump, liivapesur paigaldati teise ruumi, teostati heakorra parendustöid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hange nr 2. Avatud riigihange „Haapsalu ning Uuemõisa vee – ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine“ Ehitustööde VII etapi projekteerimis-ehitustööde Omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Riigihanke viitenumber on 175501
Välja kuulutatud 21.06.2016.a.
Leping sõlmiti 03.08.2016 ja kestis 25.10.2017.

 

Hange nr 3. Avatud riigihange „Haapsalu ning Uuemõisa vee – ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine“ Ehitustööde VIII etapi projekteerimis-ehitustööd.
Riigihanke viitenumber on 187309
Välja kuulutatud 11.07.2017.a.
Projekteerimis-ehitustööde leping 13.09.2017 – 31.05.2018

Rekonstrueerimisele kuulub ca 0,380 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku.
Reoveepumplas nr 1 kuulub rekonstrueerimisele pumbad (3 tk) ja ehitatakse välja vertikaalvõresüsteem ning reoveepumplas nr 3 rekonstrueeritakse reoveepumbad (2 tk). Haapsalu reoveepuhastis rekonstrueeritakse anaeroobsed mahutid (8 tk) ja kemikaalimahuti. Olemasolevale purglale rajatakse purgimisvõresüsteem. Mudahoonesse rajatakse üks mudatihenduse kruvipressi süsteem ning laborisse soetatakse uued laboriseadmed.

 

 

 

 

 

 

 

Hange nr 4. Avatud riigihange „Haapsalu ning Uuemõisa vee – ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine“ Ehitustööde VIII etapi projekteerimis-ehitustööde Omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Riigihanke viitenumber on 187405
Välja kuulutatud 13.07.2017.a.
Lepingu periood 13.09.2017 – 15.06.2018

Neeme Püss
projektijuht