Projekti kroonika

Märtsis 2012  alustati  järgmisi töid Panga külas:

1.  AS Vensen poolt  paigaldati märtsis 280 m kanalisatsiooni survetoru reoveepuhasti piirkonnas. Mõned päevad varem alustati töid keskuse lauda piirkonnas (suurest teest vasakut kätt). Paigaldati ca 100m isevoolset ja survekanalisatsiooni.

Aprillis  paigaldati üle 200 m vee- ja kanalisatsioonitorustikke Panga külas,  Haeska teel.

Mai alguseks on Panga külas paigaldatud 1490 m vee- ja kanalisatsioonitorustikke. Töid tehakse jätkuvalt Haeska teel ja endise katlamaja piirkonnas.  Rajati kompaktpuhasti ja biotiigi vaheline kanalisatsiooni torustik. Rajati 262 m survekanalisatsiooni torustikke, 292 m isevoolset kanalisatsiooni ning 364,6m veetorustikke Haeska teel. Torustike paigaldamiseks on kokku rajatud 425,6 m kaevikut.

Juunis on Panga külas kokku paigaldatud 2458 m torustikke, mis moodustab 49,9% kogumahust.21. maiks on rajatud Kaevere teel 213 jm kanalisatsioonitorustikku, Panga teel 275 jm kanalisatsioonitorustikku ja Haeska teel 431,6 jm  veetorustikku  550,3 jm kanalisatsioonitorustikku ja 351,3 jm survekanalisatsioonitorustikku.

 

 

 

 

 

 

Reoveepumplate paigaldamine ja torustike ühendamine.
 

2.  AS Schöttli Keskkonnatehnika toimetab reoveepuhastil. Lammutatud on vana abihoone, alustatud eelsetitite,  puhastusseadme   vundamentide rajamisega. Paralleelselt toimub biotiikide puhastamine.

Aprillis reoveepuhastil  armeeriti ja valati eelsetiti seinad ja lagi, paigaldati kompaktpuhastid, vanad BIO-50 puhastid on likvideeritud. Rajati kompaktpuhasti ja biotiigi vaheline kanalisatsiooni torustik.

Mais Panga küla puhastis: teenindushoone ehitus, tehnoloogiliste torustike ja seadmete paigaldus, territooriumi, teenindustee ja platsi heakorrastamine ja piirdeaia ehitamine.

Juunis teostati Panga reoveepuhastil elektri- ja automaatikatöid, likvideeriti vana biotiik ja tehti heakorratöid.

 

 

 

 


Võrdluseks mõned pildid Panga reoveepuhastusjaamast enne ja pärast ÜF projekti ehitustöid:

 

 

 

 

 


10. aprillil 2012.a. alustati torude paigaldamist Paliveres.

Töid on teostatud Pargi, Liiva, Põllu tänavatel ja Lähtru teel.

Palivere alevikus  jätkati töid Allikmaa teel, paigaldati 101 m vee-, 46 m kanalisatsiooni- ja  80 m survekanalisatsioonitorustikke.  Pikajala tänava piirkonnas aruandeperioodil töid ei teostatud. Kokku on Paliveres paigaldatud 1619 m vee- ja kanalisatsioonitorustikke, mis on ca 37 % torustike kogumahust.

Juunis teostati Palivere alevikus töid  Pargi, Liiva, Põllu/Lähtru ja Pikajala, Tooma ja Kalda tänavatel ning Allikmaa ja Lähtru teel. Kokku on Paliveres paigaldatud 2509 m vee- ja kanalisatsioonitorustikke, mis teeb 57% torustike kogumahust.

Augusti lõpuks on Paliveres kokku paigaldatud 3965 m vee- ja kanalisatsioonitorustikke, mis teeb ca 91 % torustike kogumahust, reoveepuhasti valmidus on 99%


 

10. aprillil 2012.a. alustati torude paigaldamist Sutlepas. Paigaldatud  umbes 100 m torustikku.

Mais on alustatud töid reoveepuhasti juurest ja jõuti välja Sutlepa vabaajakeskuse juurde.

Tellitud on reoveepuhasti KLARO XXL 80 EW saksa ettevõttelt Otto Graf Gmbt.

Sutlepas on kokku paigaldatud 565 m vee- ja 565 m kanalisatsioonitorustikke, mis teeb 60% torustike kogumahust. Aruandeperioodil paigaldati 100 m vee- ja 100 m kanalisatsioonitorustikke.

Juunis on Sutlepa külas  kokku paigaldatud 840 m vee- ja 940 m kanalisatsioonitorustikke. Objektile on saabunud reoveepuhasti KLARO XXL 80 EW saksa ettevõttelt Otto Graf Gmbt. Uue puurkaevu rajamist alustatakse juuli keskel.

Augustis on Sutlepas torustikud paigaldatud,  teostamata on ümberühendused uutele torustikele. Reoveepuhasti ehitustööd käivad, joogiveepumpla ehitustööd algavad oktoobrikuus.

 

 

 


Juunis  ehitustöödega  Linnamäel alustatud ei ole, esimese tööna nähakse ette uue puurkaevu puurimist juuli lõpus, augusti alguses.

08. mail toodi Nigulasse 2 ekskavaatorit ning 2 vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusbrigaadi – ühed alustavad Taebla Gümnaasiumi juurest Nigula suunal, teised kaevavad küla keskel.

Nigulas jätkati   torustike paigaldust küla keskuses ja  endise kolhoosikontori ning „Toomaste“  piirkonnas. Töid teostatakse kahe brigaadiga. Aruandeperioodil paigaldati 165 m vee- ja 35 m survekanalisatsiooni- ja 204 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. Kokku on Nigulas paigaldatud 2643 m torustikke, mis moodustab 54% torustike kogumahust.

Pälli külas vajab täpsustamist veetorustike lahendus Taebla Gümnaasiumi ja katlamaja piirkonnas, et keegi kellegi allabonendiks ei jääks. Tellija kohtus teisipäeval koha peal Taebla Kodu esindajatega. Pr. Anneli Kollom lubas välja otsida ning Haapsalu Veevärki toimetada teisele poole jõge jääva piirkonna  olemasolevad alusplaanid, mille alusel saaks alustada  projekteerimist ning  algatada projekti muudatus.

Juunis on Nigula külas  kokku paigaldatud 3475 m vee- ja kanalisatsioonitorustikke, mis moodustab 70% kogumahust.

Augustis on Nigulas  kokku  paigaldatud 4141 m torustikke, mis moodustab 84% torustike kogumahust.

 

 

 

 


Uuemõisas Kooli teel paigaldati kinnisel meetodil veetoru De 110 (lõik VS-8.77 kuni VS-8.73) pikkusega 158 m. Kooli teele  paigaldati ka tuletõrjehüdrant.

 

Uuemõisas teostati töid  Kooli ja  Mõisa teel ning Masti tänaval. Kokku on paigaldatud 386  m veetorustikke.

 

 

 

 

 


Torustiketööd augustis Uuemõisas Tallinna mnt:

 

 

 

 

 


 

Torustiketööd septembris Tennise tänaval Uuemõisas:

 

 

 

 


Torustiketööd septembris Uuemõisas Sport hotelli piirkonnas:

 

 


Haapsalu linna reoveepuhasti raames on tellitud kompostikonteiner C2000 saksa ettevõttelt EnviCont Ltd.

Haapsalu linna reoveepuhasti purgimissõlme mõõturi paigaldustöid on alustatud, torustik on paigaldatud. Varjualuse kandekonstruktsioonid on monteeritud,  elektrikaablid on paigaldatud.

Mais alustati uue kaugvalvesüsteemi ettevalmistustöödega. Juunis on jätkuvalt töös uue kaugvalvesüsteemi väljaehitamine, lõplikult saab töö valmis uuel aastal.

Reoveepuhasti purgimissõlme mõõturi paigaldustöid alustatakse peale jaanipäeva. Paakautodele estakaadi ehitada pole vaja. Purgimissõlme ja varjualuse ehitustöödega alustatakse juulikuus.
ABB AS teostab tööd uue kaugjuhtimissüsteemi väljaehitamiseks. Esialgse graafiku alusel planeeriti, et kaugjuhtimissüsteem valmib sellel aastal. Töö teostaja avaldas siiski arvamust, et tööde lõpp ehk 100%-line valmidus  kandub uude aastasse.

Töövõtja esitab reoveepuhasti  täpsustatud tööde teostamise ajagraafiku. Ehitustööd (va kaugjuhtimine) lõpetatakse eeldatavasti septembri lõpuks.

 

 

 


Ehte tänav suletakse liikluseks alates 18. juunist.  Töövõtja teavitab tänavate sulgemistest  elanikkonda eelnevalt kohaliku ajalehe kaudu.

Töövõtja teeb Linnavalitsusele hinnapakkumuse  Ehte tänava ühe poole (paaritud majanumbrid) kõnnitee sillutisele koos vanade äärekivide asendamisega uutega. Kaaluda tuleks  ka sõidutee teise poole (kuursaali poolse) äärekivide asendamist uutega. 

 

 

 

 


Haapsalu Linnavalitsus väljastas 04.06.2012 vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise ehitusload nr. 3075 ja 3076.


Aruandeperioodil teostati töid Männiku teel.  Kinnisel meetodil paigaldati 285 m veetorustikke. Kiltsi tee ja Männiku tee ristmikule paigaldati tuletõrjehüdrant.

Juunis jätkati Haapsalu linnas Männiku tee veetorustike rajamisega. Kinnisel meetodil paigaldati 478 m veetorustikke.

 

 

 

 

 


Töid teostati juunis ka Kalda tänaval, kuhu paigaldati 64 m kanalisatsioonitorustikke.

Augustis on Haapsalu linnas paigaldatud 1549 m vee- ja kanalisatsioonitorustikke, mis moodustab 78% torustike kogumahust. Asfalteeritud on Ehte, Neidude ja Kalda tänavad.

 

 

 


Torustike ehitustööd Haapsalus Uus tänaval:

 

 

 

 

 


Torustiketööd augustis Lihula maanteel:

 

 

 

 

 


Torustiketööd augustis Haapsalus Sireli tänaval:

 


 

Taebla alevikule tegi parima pakkumuse OÜ Tekton. Haapsalu Veevärk AS kuulutas eduka pakkuja välja ning leping sõlmitakse eeldatavasti 24. juulil.

Torustiketööd augustis Pälli külas, Taebla vallas