Sõlmimine

Teenuselepingut võib sõlmida kinnistu omanik, korteriühistu või elamuühisuse ja  juriidilise isiku puhul juhatuse liige.

Eraisik peab omandiõiguse tõestamiseks esitama kas hooneregistri õiendi, kinnistuameti kinnistusotsuse või ostu-müügi (kinke vms) lepingu.

Juriidiline isik peab esitama ettevõtte B-kaardi väljavõtte, kus on näha tehinguid sõlmima volitatud isikute nimed.

 

  • Lepingu ja piiritlusakti vormistamine

Kliendiga võtab ühendust Haapsalu Veevärk AS esindaja, et teostada veemõõdusõlme ülevaatus ja kinnitada selle nõuetekohane korrasolek.

Piiritlusakt on lepingu lahutamatu osa. Tegemist on graafilise joonisega, kus on määratletud kliendi vee-ja kanalisatsiooni liitumispunktid. Samuti on määratletud kliendi ja Haapsalu Veevärk AS-i vahelised torustike haldusalada.

 

  • Lepingu allkirjastamine

Kliendiga võetakse ühendust ja lepitakse kokku sobivaim viis dokumendi allkirjastaiseks.