Joogivesi

Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas on 21 arvestatavat puurkaevu .

Puurkaev-pumplate juhtimine on koondatud Haapsalu reoveepuhasti olmehoones paiknevasse täisautomaatsesse kontroll-juhtimiskeskusesse.