Tehniliste tingimuste avaldus

  Palun väljastada väikeeramule tehnilised tingimused liitumaks:

  ühisveevärgiga

  ühiskanalisatsiooniga

  Teatan minu poolt planeeritud ehitise ja kinnistu kohta järgmist:

  1. Kinnistu aadress:

  2. Kinnistu pindala:

  3. Kinnistu nimetus:

  4. Kinnistu iseloomustus:

  4.1. Ehitise pindlala:

  m2

  4.2. Ehitise kubatuur:

  m3

  4.3. Korruste arv:

  4.4. Korterite arv:

  4.5. Elanike arv:

  5. Väljaehitatud süsteemid kinnistul:

  5.1. Veevarustus:

  ühis vv.oma kaevust

  5.2. Kanalisatsioon:

  jahei

  5.3. Kogumiskaev:

  jahei

  6. Kastmisvee vajadus:

  m3/h

  7. Projekteerija:

  8. Ehituse periood:

  Ehituse algus:

  Ehituse lõpp:

  9. Muu informatsioon:

  Andmed avaldaja kohta:

  Ees- ja perekonnanimi:

  Elukoha aadress:

  Kontaktandmed:

  Telefon:

  E-post:

  Arvete väljastamise viis:

  e-posti aadressile:

  paberkandjal aadressile:

  Lisad:

  kinnistu plaan M 1:500

  kinnistul ja kinnistuga piirneval alal asuvate tehnovõrkude teostusjoonis

  kinnistu omandiõigust tõendav dokument