Tehniliste tingimuste avaldus

Palun väljastada väikeeramule tehnilised tingimused liitumaks:
ühisveevärgiga
ühiskanalisatsiooniga
Teatan minu poolt planeeritud ehitise ja kinnistu kohta järgmist:
1. Kinnistu aadress:
2. Kinnistu pindala:
3. Kinnistu nimetus:
4. Kinnistu iseloomustus:
4.1. Ehitise pindlala: m2
4.2. Ehitise kubatuur: m3
4.3. Korruste arv:
4.4. Korterite arv:
4.5. Elanike arv:
5. Väljaehitatud süsteemid kinnistul:
5.1. Veevarustus: ühis vv.oma kaevust
5.2. Kanalisatsioon: jahei
5.3. Kogumiskaev: jahei
6. Kastmisvee vajadus: m3/h
7. Projekteerija:
8. Ehituse periood:
Ehituse algus:
Ehituse lõpp:
9. Muu informatsioon:
Andmed avaldaja kohta:
Ees- ja perekonnanimi:
Elukoha aadress:
Kontaktandmed:
Telefon:
E-post:
Arvete väljastamise viis:
e-posti aadressile:
paberkandjal aadressile:
Lisad:
kinnistu plaan M 1:500
kinnistul ja kinnistuga piirneval alal asuvate tehnovõrkude teostusjoonis
kinnistu omandiõigust tõendav dokument